Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. kitopkleur.nl: de gebruiker van de algemene voorwaarden; De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is, of handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen kitopkleur.nl en de consument; De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon. Of een persoon handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen kitopkleur.nl en een de consument waarop kitopkleur.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met kitopkleur.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij kitopkleur.nl om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. kitopkleur.nl is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. kitopkleur.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is kitopkleur.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij kitopkleur.nl anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht kitopkleur.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van het aanbod van kitopkleur.nl.
Het kan in voorkomend geval gebeuren dat kitopkleur.nl niet in staat is om het betreffende product te leveren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien het betreffende product niet meer op voorraad is. In deze gevallen zal kitopkleur.nl een vergelijkbaar (alternatief) product leveren.

Artikel 5 Levering

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering via bezorgservice, of persoonlijk afhalen op de door kitopkleur.nl vermelde locatie. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat kitopkleur.nl hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. Komen kitopkleur.nl en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij kitopkleur.nl bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld. kitopkleur.nl behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan kitopkleur.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien kitopkleur.nl gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan kitopkleur.nl ter beschikking heeft gesteld. In het kader van de regels van de koop op afstand zal het bedrijf bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen moeten uitvoeren. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of er zijn om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 6 Garantie

kitopkleur.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan kitopkleur.nl. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering mits de bestelde artikelen vorstvrij zijn bewaard. kitopkleur.nl verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal kitopkleur.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van kitopkleur.nl vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan kitopkleur.nl te retourneren en de eigendom daarover aan kitopkleur.nl te verschaffen. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van kitopkleur.nl, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is kitopkleur.nl niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

Artikel 7 Monsters en modellen

Indien door kitopkleur.nl een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan staat kitopkleur.nl er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding. Kleurkaarten en kleurwaaiers en elke vorm van het tonen van kleuren en kleurcodes gelden als wijze van aanduiding.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

kitopkleur.nl blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen één maand na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan kitopkleur.nl met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is kitopkleur.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de kitopkleur.nl en op de wijze zoals door kitopkleur.nl aangegeven. De koper heeft het recht om een ontvangen product binnen 7 werkdagen na ontvangst zonder opgave van redenen terug te sturen en de overeenkomst te ontbinden. Het eventueel al door de consument betaalde bedrag moet binnen uiterlijk 30 dagen zijn terugbetaald door kitopkleur.nl, inclusief de door hem betaalde kosten van toezending. Uitsluitend de kosten van rechtstreekse terugzending zijn voor rekening van de koper.

Artikel 10 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 11 Prijsverhoging

Vastgestelde prijzen kunnen ten alle tijden gewijzigd worden. Prijsopgave in vorm van een offerte staan vast, indien er voor akkoord getekend is binnen de voorgestelde periode.

Artikel 12 Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto te worden overgemaakt op bankrekening van kitopkleur.nl. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door kitopkleur.nl aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van kitopkleur.nl en de verplichtingen van de consument jegens kitopkleur.nl onmiddellijk opeisbaar. kitopkleur.nl heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. kitopkleur.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. kitopkleur.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

kitopkleur.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. na het sluiten van de overeenkomst kitopkleur.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Voorts is kitopkleur.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van kitopkleur.nl op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien kitopkleur.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. kitopkleur.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Incassokosten

Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00. Indien kitopkleur.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 15 Vrijwaringen

Niet opgenomen voor consumenten.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt kitopkleur.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die kitopkleur.nl toekomen op grond van de Auteurswet. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de kitopkleur.nl tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van kitopkleur.nl, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Alle door kitopkleur.nl eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van kitopkleur.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. kitopkleur.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

Indien door kitopkleur.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van kitopkleur.nl jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de kitopkleur.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Onverminderd het bovenstaande is kitopkleur.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of bewuste roekeloosheid en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van kitopkleur.nl of zijn ondergeschikten.

Artikel 18 Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop kitopkleur.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor kitopkleur.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van kitopkleur.nl worden daaronder begrepen. kitopkleur.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat kitopkleur.nl zijn verbintenis had moeten nakomen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. In het kader van de regels van de koop op afstand zal het bedrijf bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen moeten uitvoeren. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of er zijn om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Voorzoveel kitopkleur.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is kitopkleur.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 19 Geschillenregeling

De rechter in de vestigingsplaats van kitopkleur.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft kitopkleur.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Bij klachten dient u contact op te nemen met kitopkleur.nl:

kitopkleur.nl t.a.v. afdeling klachten
Renselkade 1
9672 BD  Winschoten

Klachten worden binnen 30 dagen afgehandeld.

Artikel 20 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen kitopkleur.nl en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 21 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Zie ook nog onze leveringsvoorwaarden.